ด่านตรวจคนหางาน

 

ด่านตรวจคนหางาน


         สำหรับผู้โดยสารที่มีจุดประสงค์ในการเดินทางเข้าหรือออกระหว่างประเทศ เพื่อการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านจำเป็นต้องแสดงเอกสารการจ้างงาน ณ ด่านตรวจคนหางาน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 • แบบรายการเดินทางออกไปทำงานนอกราชอาณาจักร (จง.12)
 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรโดยสารเครื่องบิน
 • หนังสือที่ได้รับอนุญาตให้ไปทำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ (ถ้ามี) 

การแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง (ครั้งแรก)

      กรณีคนหางาน ได้ติดต่อนายจ้างเพื่อเข้าไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง ซึ่งก่อนเดินทางจะต้องแจ้งการเดินทางด้วยตนเองที่

 • สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 • สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10
 • สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

 

โดยนำเอกสารตัวจริงพร้อมสำเนาไปยื่นดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน
 • หนังสือเดินทาง
 • สำเนาสัญญาจ้าง ซึ่งผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือผู้รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้น
 • เอกสารการอนุญาตให้เดินทางเข้าไปทำงานในประเทศที่จะเดินทางเข้าไป (วีซ่า)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอม (กรณีบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ไปทำงาน) 
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส...
     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส "ศูนย์พัฒนาพื้นที่ดินพรุ โครงการแกล้งดิน อันเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหา ดินเปรี้ยว" ...
 • E.P’s Artisan Bakery...
   E.P’s Artisan Bakery    ร้านเค้กเล็กๆ ชื่อดังประจำหาดใหญ่ ร้านตกแต่งใช้โทนสีดำ แต่มีสีสันต่าง ๆ แทรกแซมเข้าไป ทำให้ไม่ดูอึมคร...
 • น้ำตกโตนงาช้าง...
  โตนงาช้างเป็นชื่อน้ำตกที่ ถูกจัดว่าสวยที่สุดของภาคใต้ อยู่ในท้องที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คำว่าโตน เป็นภาษาท้องถิ่น มีความหมายว่า น้ำตก แ...