ด่านอาหารและยา

 

ด่านอาหารและยา (Food & Drug Check Point)

“การนำผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร ได้แก่ ยา อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ต้องดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายของไทย  หากผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย”

พิกัด: อาคารผู้โดยสารชั้น 2

 

  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส...
       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส "ศูนย์พัฒนาพื้นที่ดินพรุ โครงการแกล้งดิน อันเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหา ดินเปรี้ยว" ...
  • หมู่เกาะสี่ เกาะห้า (พัทลุง)...
       หมู่เกาะสี่ เกาะห้า (พัทลุง) เกาะสี่เกาะห้า เป็นหมู่เกาะกลางทะเลสาบสงขลา ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัท...
  • วัดถ้ำเขารูปช้าง (สงขลา)...
       วัดถ้ำเขารูปช้าง (สงขลา) ตั้งอยู่ที่ บ้านเขารูปช้างต.ปาดังเบซาร์อ.สะเดาเป็นวัดจีนตั้งอยู่เชิงเขา เป็นวัดที่ได้ชื่อว่ามีสถา...