26 สิงหาคม 2558 ครบรอบ 27 ปี การดำเนินงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ "ประตูสู่ภาคใต้สุดของไทย"

26 สิงหาคม 2558 ครบรอบ 27 ปี การดำเนินงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ "ประตูสู่ภาคใต้สุดของไทย"

           ในวันนี้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้มีการจัดงานแถลงข่าวครบรอบ 27 ปี การดำเนินงาน โดยมีนาวาอากาศเอกสมัย จันทร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในงานแถลงข่าว พร้อมด้วย นางพัชรา พรยุทธพงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค ณ โรงแรมลีกาเด้นส์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การให้บริการด้านอากาศยาน,ผู้โดยสาร และสินค้า/ไปรษณียภัณฑ์

            ปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ประจำปีงบประมาณ 2558 ในรอบ    10 เดือน (ตุลาคม 2557 – กรกฎาคม 2558) เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2557 มีจำนวนเที่ยวบิน เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ15.76 จำนวนผู้โดยสาร เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 24.48 ปริมาณสินค้าเข้า/ออก ลดลง คิดเป็นร้อยละ10.63 และไปรษณียภัณฑ์ เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 2.43

การพัฒนาท่าอากาศยาน 

             ทอท. ตระหนักถึงความสำคัญการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ จะเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานหาดใหญ่ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศและผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นได้จนถึงปี 2568 กล่าวคือ จะพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของระบบทางวิ่งทางขับจากเดิม 20 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ให้เพิ่มเป็น 34 เที่ยวบิน ต่อชั่วโมง, ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจาก 2.55 ล้านคนต่อปีเป็น 5 ล้านคนต่อปี, ปรับปรุงอาคารคลังสินค้า ให้สามารถรองรับได้เพิ่มขึ้นจาก 13,800 ตันต่อปี เป็น 25,000 ต่อปี และขยายพื้นที่จอดรถยนต์ให้รองรับเพิ่มขึ้นจาก 650 คัน เป็น 1,100 คัน  โดยมีเนื้องานตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ปี 2558-2560) ดังนี้

 1. โครงการงานออกแบบก่อสร้างทางขับขนานเส้นใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทางวิ่ง จำนวน 1 เส้น  (อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะดำเนินการเป็นแบบ Partial Parallel Taxiway หรือ Parallel Taxiway)
 2. โครงการงานออกแบบก่อสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่ จำนวน 1 หลัง
 3. โครงการงานออกแบบก่อสร้าง ขยายและปรับปรุงลานจอดอากาศยานให้สามารถรองรับอากาศยานได้พร้อมกัน 15 หลุมจอด
 4. โครงการงานออกแบบก่อสร้างอาคารคลังสินค้าใหม่งานออกแบบก่อสร้างอาคารสนับสนุน เช่น อาคาร/ลานจอดรถยนต์โดยสาร อาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย อาคาร GSE อาคารอเนกประสงค์
 5. โครงการงานออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ทหญ. ซึ่งประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสื่อสาร และระบบเก็บขยะ

 

 
 • Hatyai Cable Car...
   Hatyai Cable Car    'Hatyai Cable Car' Or the first and only skyline in Thailand. Located within Hat Yai Municipal...
 • Ko Chang Coffee...
   Ko Chang Coffee    I do not miss the morning. There are three main menus: pork, egg, ham and porridge. Confirm that you are not...
 • Chokdee Dim Sum...
   Chokdee Dim Sum   Original delicious with Hatyai. It is the most waiting people in the city, it is that. Various Dim Sum Accompanied...