ท่าอากาศยานหาดใหญ่ครบรอบ 26 ปีดำเนินงาน

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ครบรอบ 26 ปีดำเนินงาน

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ดำเนินการครบรอบ 26 ปี โดยมีบทบาทเป็นประตูสู่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภาคใต้ของไทย

                ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 99 หมู่ 3 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2531 ทอท.ได้รับโอนและเข้าบริหารงาน ทหญ.จากกรมการบินพาณิชย์ หรือปัจจุบัน กรมการบินพลเรือน (บพ.) จากนั้นได้บริหารจัดการและพัฒนาท่าอากาศยานให้มีขีดความสามารถเพียงพอในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ โดย ทหญ.มีบทบาทในการให้บริการผู้เดินทางซึ่งส่วนใหญ่เดินทางไปประกอบธุรกิจทำการค้าในภาคใต้ ปัจจุบัน ทหญ.มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 2.55 ล้านคน โดยมีสายการบินให้บริการ 7 สายการบิน

                ในปีงบประมาณ 2556 ทหญ.มีผู้โดยสารใช้บริการ 2.47 ล้านคน เที่ยวบิน 17,056 เที่ยวบิน ไปรษณียภัณฑ์เข้า/ออก 14,773 ตัน สำหรับปีงบประมาณ 2557 ในรอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว มีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.49 ปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.86 และปริมาณสินค้าเข้า/ออก ลดลงร้อยละ 24.56 นอกจากนี้ ทหญ.ยังมีบทบาทในการให้บริการชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปแสวงบุญ ณ นครเมกกะห์ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ปีละ 6,000 คน

                ทหญ.ได้มีการพัฒนาท่าอากาศยานระยะสั้นที่ดำเนินการระหว่างปี 2557 – 2559 ซึ่งจะมีงานก่อสร้างอาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ งานปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารชั้น 1 และ 2  เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารพร้อมกับปรับปรุงชานชาลารับส่งผู้โดยสาร งานปรับปรุงขยายลานจอดรถยนต์เพื่อเพิ่มจำนวนที่จอดรถจากปัจจุบันรับได้ 600 คัน เป็น 1,000 คัน ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึงปี 2561 นอกจากนั้น ยังมีโครงการพัฒนา ทหญ. (ปี 2558 – 2561) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศและผู้โดยสารได้จนถึงปี 2568 ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถทางวิ่งทางขับจากเดิม 10 เที่ยวบินต่อชั่วโมงได้เป็น 34 เที่ยวบินต่อชั่วโมง และปรับปรุงอาคารผู้โดยสารให้สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก 2.50 ล้านคนต่อปี เป็น 5 ล้านคนต่อปี รวมทั้งปรับปรุงอาคารคลังสินค้าให้สามารถรองรับได้เพิ่มขึ้นจาก 13,800 ตันต่อปี เป็น 25,000 ตันต่อปี

                ทางด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย ทหญ.ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือน รวมทั้งได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรา เช่น การตรวจบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้า – ออกท่าอากาศยาน เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นผู้โดยสาร การเพิ่มรอบการตระเวนตรวจสถานที่ รวมทั้งมีการประสานงานด้านการข่าวกับภาคบริการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

                นอกจากการให้บริการและการรักษาความปลอดภัยแล้ว ทหญ.ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน จึงได้ดำเนินการต่างๆ ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ การศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ และกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของการสร้างสัมพันธ์ระหว่างท่าอากาศยานและชุมชน ทหญ.ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การบริจาคโลหิต การบริจาคสิ่งของและเงินให้แก่นักเรียนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กเยาวชน

 

------------------------------------------------------------------

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 6420

โทรสาร   0 2535 4099

อีเมล : aot_media@airportthai.co.th

 
  • Lipe Island...
     Lipe Island          Koh Lipe or many people called. "Maldives Thailand" The first seco...
  • Khok Samet Chun Noodle...
     Khok Samet Chun Noodle   Noodle Use good quality meat. Chewing machine Sweet sweet soup from nature. It is good to spend time boilin...
  • Tham Le Khao Kop (Trang)...
       Tham Le Khao Kop (Trang) An amazing natural wonder (Unseen Thailand), the main attraction at Khao Kop is this stream w...